fbpx
Последвай ни:
туристическа агенция Хегемон Травел

Какво е усещането да бъдеш тук и сега и да изживееш напълно този момент?

TOP
Image Alt

Общи условия

Уважаеми клиенти и потребители,


 ХЕГЕМОН ТРАВЕЛ ЕООД, в качеството си на Туроператор и Туристически Агент, ви уведомява, че в съответствие с прилагане измененията на Закона за Туризма, в сила от 01.07.2018 и действащия Регламент за защита на личните данни, е предприело всички необходими технически действия за съобразяване на общите условия, договорите и декларациите към тях с установените законови и подзаконови изисквания.

По смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302 в качеството си на потребители ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети, считано от 01.07.2018г.

Общи условия за организирано пътуване с обща цена

Условията са базирани   на Раздел II, членове от 79 до 110 от ЗТ,
съгласно разпоредбите на ЗТ  и разпоредбите на ЗЗП

 1.РЕЗЕРВАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ

1.1.Резервации и записване за организирано или индивидуално пътуване се приемат от Хегемон Травел ЕООД,  съгласно условията на ценовата оферта и програма на пътуване.
1.2.Резервациите  се приемат по имейл, телефон, фейсбук, инстаграм или  или чрез заявка в  интернет страницата на фирмата – hegemontravel.com или чрез представители на Туроператора.

1.3.Резервацията е активна 48 часа, от направената заявка, в която потребителят следва да внесе депозит в размер на 30% /тридесет процента/ от общата сума на конкретния пакет от туристически услуги.

Всички неупоменати допълнителни услуги в договора са предмет на отделно подписване и добавяне, за които Потребителят дължи съответното заплащане.

В случай на непреодолима причина подобна допълнителна туристическа услуга да не се предостави от Туроператора, то същият възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения или неустойки.

Неосъществяването на допълнителна услуга, не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване. „Допълнителна услуга“ по смисъла на настоящите общи условия е всяка  допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е  изрично посочена в договора за предоставяне на туристически услуги с обща цена. Най-често  ‘’ допълнителна услуга’’  е допълнителна екскурзия, организирана игра с приключенски характер, спортно събитие или  събитие от друг характер, посещение на културно мероприятие и/или други, за които няма набран минимум желаещи и тя се анулира от страна на Туроператора.


1.5 Туроператорът, съгл. Чл. 110 от ЗТ  предприема или осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък “Регламент (ЕО) № 1107/2006”.


(2)  осигурява  предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) № 181/2011”, по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.


(3) осигурява предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) № 1177/2010”, по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.


 
2.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
2.1.Цената на пътуването е обявена в лева или в друга валута и като крайна цена е сбора от основните услуги, задължително платими допълнителни услуги (летищни и горивни такси) и предложени допълнителни екскурзии, предмет на личен избор на потребителя.
2.2. Цени, обявени във валута се заплащат по официалния курс на БНБ в деня на плащането.
2.3. Плащането се извършва по банков път, по сметка на  ТУРОПЕРАТОРА или в брой на някои от представителите на Туроператора, които от своя страна внасят сумата по банковата сметка на туроператора. За извършеното плащане потребителя получава надлежно издадена фактура.

2.4. Увеличение на цената е възможно при покачване на цените на горивата, изменение на таксите, свързани с пътуването, летищни такси, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Подобни изменения на цената се обявяват от Туроператора към Потребителя писмено минимум в срок от 20 дни преди датата на пътуването.
2.5. При заявка на резервация на по-малък брой нощувки от предварително посочените в дадена оферта, или използване на собствен превоз, се заплаща съответна сума, калкулирана от ТУРОПЕРАТОРА, като се приспадне съответната нощувка, зааплащането на организиран транспорт и т.н., в зависимост от условията на ценовата оферта.


3. СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Аванс в размер на 30% от общата цена, ако не е упоменато друго в ценовата оферта.
3.2. Окончателно плащане преди датата на пътуване,  ако не е упоменато друго в договора.
3.3. В случай, че резервацията и записването е по-малко от 20 дни преди датата на пътуването Потребителят внася пълния размер на общата стойност на услугите.
3.4. Банковата сметка на Туроператора  е:
Титуляр на сметката  ХЕГЕМОН ТРАВЕЛ  ЕООД
Сметка в лева:  IBAN: BG80UNCR70001524758217 BIC: UNCRBGSF , БАНКА: УниКредит Булбанк
                                                                                                                                         
4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1.Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА
4.1.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в ценовата оферта и програмата на пътуването, предмет на настоящия  договор.
4.1.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА”  по чл. чл. 97(1) от ЗТ при съответна застрахователна компания.
4.1.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ застраховка ‘’Злополука и помощ при пътуване’’ на ПОТРЕБИТЕЛЯ за стойността на покритието, съобразено с дестинацията на пътуване.  Стойността на застраховката е включена в общата цена за пътувания извън страната по стандартните условия на застрахователна компания.

В случай, че потребителя желае по-високо застрахователно покритие, изрично предявява пред Туроператора това, като заплаща разликата.

Туроператорът предоставя на потребителя оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването или в деня на пътуването, приложена в ‘’ травел пакета’’ заедно с другите документи.
Срещу платена застрахователна премия от Туроператора към застрахователната компания,  Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
Застраховката  е валидна за страната, в която е организирано пътуването и срокът е валиден за срока на пътуването.
Условията  по застраховката са посочени в Общите условия   на застрахователя и застрахователната полица. Потребителят е длъжен да се запознае с тези условия преди пътуването. При пропуск от страна на Потребителя, Туроператорът не носи отговорност, ако Потребителят възразява за вида и стойността на застраховката.
4.1.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и възможност за сключване на застраховка „отказ  от ПЪТУВАНЕ” , както и за покриване на останалите разходи по чл.80 ал.1 т.14 от ЗТ срещу допълнително заплащане. Застраховката се сключва до деня на отпътуването.
4.1.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на частична промяна на програмата и  реда на провеждане на допълнителните екскурзии или упоменатите хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория, а дори и по-висока. Срокът на такава промяна се влияе от обстоятелствата, при които е възникнала, но той не може да бъде по малък от 5 работни дни преди пътуването. Такава промяна не се счита за значителна по условията на договора и Потребителя няма право да се откаже от пътуването поради тази причина. В случай на отказ,  Туроператорът не дължи и не възстановява внесените от Потребителя суми.
4.1.6.В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от  договора за организирано пътуване, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ устно или писмено, но приемането на промените от страна на Потребителя се извършва с подписване на допълнително споразумение към договора от двете страни.
4.1.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва и има право да увеличи  общата пакетна цена на пътуването най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПОТРЕБИТЕЛЯ при увеличаване  на:
4.1.7.1. Транспортните разходи, в т.ч. на горивото;
4.1.7.2.увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни, автомагистрални, фериботни  и други такси;
4.1.7.3. промяна в обменния валутен курс, при който е сключен договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването, като това условие е изрично упоменато и в ценовата оферта за пътуването.
4.1.7.4  Във всички случаи промяната на цената по чл. 4.1.7  е съответна на увеличението на разходите, таксите и валутния курс по чл.4.1.7.1
4.1.7.5. Промяна на общата цена с по-малко от 5% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване от страна на Потребителя.
4.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой пътуващи или ако отмяната се дължи на неизбежни обстоятелства и непреодолими сили. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ ваучер на цена, която е заплатена до момента, който ваучер може да се използва при следващо пътуване/събитие, организирано от ТУРОПЕРАТОРА или връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулиране на сключени от името и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ застраховки,  глоба за върнати самолетни билети за редовни полети съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси  и други заявени по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица -подизпълнители на ТУРОПЕРАТОРА и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи и фактури, заплатени от Туроператорът.
4.1.9. В случаите на форсмажорни обстоятелства, като стачка, отмяна на полет или фалит авиокомпания, както и при ненабиране на минималния брой на пътуващи по програмата и ценовата оферта и  по изявено доброволно желание на Потребителя, Туроператорът може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по-малък брой пътуващи. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на Потребителя нова цена на пътуването, валидна при променените условия. Подписва се нов договор с Потребителя при новите условия на пътуване.
4.1.10. Съгласно действащия Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
– Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
– Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.  По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства.

При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на частични промени в програмата на пътуването, както и други полезни действия, според  възникналата ситуация, която може да попречи и промени нормалното протичане на пътуването.  В този случай  Туроператорът не носи отговорност и не  дължи неустойки на Потребителя.
4.1.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на виновното поведение и действия на Потребителя. Ако той се намира в алкохолно или наркотично въздействие и пречи на  изпълнението на програмата и на комфорта на останалите пътуващи в групата, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки. Даже има право  да  откаже изпълнението на услуги или да го отстрани изцяло от пътуването, като се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица на съответните органи или други пътуващи от групата.
4.1.12.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги и тяхното качество, които не са били включени в организираното туристическо пътуване и не са упоменати в договора, но са избрани, организирани и заплатени от Потребителя на водача на групата на място по време пътуването.
4.1.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност директно или чрез свой представител, или  водач на групата пред пътуващите за опазване и съхранение на личните вещи на Потребителя-  багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени/ забравени в мястото на настаняване или други посещавани обекти по програмата. В подобни случаи, водачът на групата оказва съдействие в рамките на възможното, без да се нарушава туристическата програма на цялата група. Издирване и връщане за забравени вещи е единствено и само за сметка на Потребителя. Водачът на групата оказва необходимото съдействие, но няма финансова ангажираност.
4.1.14.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възстановява и не прави компенсации на  пътуващите, които по време на пътуването доброволно и по свое решение са се отказали от ползването на услуга, включена в програмата и ценовата оферта на пътуването.
4.1.15. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА при неточно изпълнение на този договор е до размера на разликата между цената на договорената в този договор услуга и реално предоставената услуга.
4.1.16. В случаите когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
4.1.17. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът се възстановява от Туроператора.
4.1.18. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва и има право да променя местата в превозно средство с цел настаняване на майки с деца, бременни и възрастни хора и при наличие на други обективни причини.
4.1.19. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на пътуващото лице  глоби и други санкции от оторизирани лица в дадена страна, предмет на организираното пътуване за извършени от самия турист правонарушения, покупка на нелегални стоки и други характерни за дадена държава норми на поведение за спазване на обществения ред.
4.1.20.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснато ползване на  услуги по време на изпълнение на програмата ( провеждане на екскурзии или пътуване от общ характер), поради не спазване на часа за отпътуване , неадекватното състояние или неподходящо облекло при посещаване в музеи и храмове. В тези случаи всички произтичащи допълнителни разходи направени от Потребитeля са единствено и изцяло за негова сметка.
4.1.21. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи суми на  Потребителя, в случай, че последния не бъде допуснат да излезе от страната или не бъде допуснат да влезе в страната, предмет на пътуването поради лични причини. В този случай всички разходи са изцяло и единствено за сметка на Потребителя.
 
5.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава подробно да се запознае с програмата на пътуването и общите условия и да потвърди приемането им при подписване на договор за организирано пътуване с обща пакетна цена.
5.2.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави точни данни ( Туроператорът е администратор на лични данни и има регистрация в КЗЛД), необходими за самолетни билети и мед. застраховка. В случай, че Потребителят не спази това, Туроператорът не носи отговорност при последствия, заради неточни данни.
5.2.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми Туроператора за възникнала  промяна на лични данни, ако такава е настъпила след подписване на настоящия договор.
5.2.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените  срокове стойността на туристическите услуги.
5.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава, при  пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, или по специалното изискване на санитарните власти  да предприеме лично  съответна профилактика и ваксини в съответните здравни заведения и за своя сметка. Да се информира подробно и със съдействието на Туроператора за полезна информация , но последния не носи отговорност, ако Потребителят се отнесе несериозно към тези задължения и не се снабди с необходимите сертификати за ваксини или други хигиено -санитарни документи.
5.2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да поеме своята отговорност, като си носи изискуемите документи за пътуване в чужбина със съответната валидност – лична карта  и/ или  международен паспорт със срок на валидност поне 6 месеца до крайния срок на валидност , нотариално заверено съгласие от родителите/родителя за лица под 18 години, копие от акт за раждане на дете, или съдебно решение, касаещо пътуване на дете в чужбина, съгласно СК, и/ или други документи , всички с валидност до крайната дата на пътуването.
5.2.7. При възникнала промяна на пакетната цена на пътуване или при съществена промяна на някоя от основните клаузи на договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме или откаже промените, като  анулира договора и  откаже пътуването като:
– при промяната в общата цена е необходимо да потвърди приемането на промяната и да  заплати дължимата сума по разликата и подпише на допълнително споразумение.
Да откаже от пътуване и да анулира договора,  без да дължи неустойка или обезщетение, ако увеличението на общата цена е с повече от 5%.
5.2.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за претърпени щети  от неизпълнение на договора и програмата за туристическо пътуване от Туроператора. 

Щетите трябва да са с доказан размер.
5.2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА, следните неустойки:
– преди датата на заминаване и преди заплащането на окончателната цена се удържа неустойка в размер на внесения депозит;

-преди датата на заминамане, но след заплащане на окончателната цена се задържа неустойка в размер на 100 процента от платената сума.
– при анулиране на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулиране.

5.2.10.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване по лични причини и свой избор, по време на самото пътуване, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са единствено и само за негова сметка. В този случай Потребителят не може да има претенции за връщане на част от стойността на неизползвани услуги.
5.2.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването в срок не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди пътуването, като запази същата конфигурация за настаняване, без да прави други съществени промени в договора. Изменение се приема от Туроператора единствено в данните на третото лице. В този случай, Потребителя и третото лица са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5.2.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените  часове по програмата за пътуване, за да не пречи на организацията на програмата,  да подържа поведение, характерно за групово организирано пътуване и да подържа външен вид и подходящо облекло за посещаваните обекти.
 
6.РЕКЛАМАЦИИ И СПОРОВЕ
6.1. В случай, че по време на пътуването или пребиваването в хотел се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви  рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в устен или писмен вид в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след края на пътуването.
6.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по рекламацията след щателно изясняване на претенцията. Рекламацията е валидна и се приема от Туроператора, само в случай, че към нея е приложен  протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и доставчика на услугите (хотел, чуждестранен партньор, транспортна фирма, места за туристически атракции, музеи и др.) и водача, представителя на фирмата.
6.3. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане до компетентен Български съд.
 
7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ И ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА

7.1. Договорът е валиден от датата на подписване до датата на приключване на пътуването.
7.2. Всяка от страните може да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата и условията, при които е бил сключен договора.
7.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на договора се извършва само в писмена форма между страните.
7.4. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.5. За всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.
7.6. Анулиране на пътуването от страна на Туроператора може да се извърши поради ненабран минимален  брой туристи, съгласно ценовата оферта в срок от  7 дни преди датата на пътуване. Всички вноски, направени от Потребителя се възстановяват  на същия от Туроператора в размер на 100 %. Други неустойки или обезщетения Туроператорът не дължи на Потребителя.

Регистрирай се сега!

Join the SetSail community today & set up a free account.